Reglement

Uitleenvoorwaarden

1.
Alle gebouwen van de openbare bibliotheek van Kalmthout zijn open en vrij toegankelijk voor iedereen, en staan ten dienste van de ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de bevolking.

Adressen en openingsuren

2.
De adressen en openingsuren worden afzonderlijk vermeld. Op zon- en feestdagen is de bibliotheek gesloten.

3.
In afwijking van de vastgestelde openingstijden kan de bibliothecaris de bibliotheek geheel of gedeeltelijk sluiten op van te voren bekend te maken dagen en uren.

Inschrijven

4. Als je materiaal van de bibliotheek wil lenen of gebruik maken van de diensten van de bibliotheek, dan moet je lid zijn van Bib Kalmthout of Jeugdbib Nieuwmoer. Je maakt gebruik van de bibliotheek met je elektronische identiteitskaart of met een lenerspas. Inschrijven kan alleen aan de balie en op vertoon van een erkend identiteitsbewijs. 

Het lidmaatschap wordt steeds voor één jaar afgesloten en wordt op vraag van de lener aan de balie hernieuwd.

5. Je bent verplicht om wijzigingen (adres, e-mail, telefoon...) aan de bibliotheek door te geven. Door je in te schrijven als lid van de bibliotheek ga je akkoord met dit reglement.


6. TARIEVEN LIDMAATSCHAP

Jeugd tot 18 jaar: gratis

Volwassenen: 2,50 euro per jaar

Mensen met verhoogde tegemoetkoming: gratis
 

Lenerspas

7.
De lenerspas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. De lenerspas is één jaar geldig vanaf het moment van afgifte, en kan verlengd worden.

8.
Bij verlies kan een nieuwe lenerspas worden aangevraagd. 

Uitlenen

9.
Uitlenen doe je aan de zelfuitleenbalie. Het uitlenen van materialen is gratis. Alle materialen kan je 4 weken lenen, met uitzondering van de taalcursussen (6 weken). 

De bibliothecaris behoudt zich het recht voor om afwijkende uitleenregels te hanteren.

Verlengen

10. Je kan de materialen 1x verlengen met 4 weken, met uitzondering van de taalcursussen (6 weken). Materiaal dat door een andere lener is gereserveerd, kan je niet verlengen.

Te laat terugbrengen

11. Wanneer je materialen te laat inlevert, dien je een boete te betalen. Per materiaal betaal je per week 0,30 euro. De boete gaat in op de tweede dag na het verstrijken van de uitleentermijn. Hierbij houden we rekening met de sluitingsdagen van de bibliotheek.

Verlies en beschadiging

12.
Het is de lener niet toegestaan materiaal van de bibliotheek aan derden door te geven.

13.
Je bent als lener aansprakelijk voor het geleende materiaal. Meld het ons meteen als er materiaal beschadigd of verloren is. Bij beschadiging of verlies wordt de lener een schadevergoeding aangerekend. (zie tarieven).

14.
Wanneer geleend materiaal niet wordt terugbezorgd, kan de bibliotheek een vordering tot teruggave en/of schadevergoeding instellen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de lener.

15.
Indien schadevergoedingen of andere schulden niet worden voldaan, kan het recht op lenen met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

16.
Leners die bij herhaling geleend materiaal beschadigd terugbezorgen of die herhaaldelijk bij het terugbezorgen van materiaal of betalen van schulden moeilijkheden veroorzaken, kunnen tijdelijk of voorgoed door de bibliothecaris van het lenen van materiaal worden uitgesloten.

Reserveren

17. Op enkele uitzonderingen na - zoals kranten en weekbladen - kan  je alle materialen uit onze collectie reserveren. 

Zodra het materiaal in de bibliotheek beschikbaar is, ontvang je van ons een bericht. Reserveren is gratis.

18. Je kan ook materiaal naar Bib Kalmthout laten overkomen vanuit een andere Vlaamse bibliotheek. Dit regelen we voor je via het interbibliothecair leenverkeer (IBL). Per materiaal rekenen we voor deze service 2,50 euro aan.

19. Voor materialen die niet in onze collectie aanwezig zijn, kan je ook een aankoopsuggestie doen via onze website, bibliotheek@kalmthout.be of aan de balie

Informatie en begeleiding

20.
De bib-medewerkers helpen iedere bezoeker van de bibliotheek met informatie, begeleiding en andere hulp, in de mate van het mogelijke. 

Huisregels

21. Leden van de bibliotheek kunnen gratis gebruik maken van 1 van de 4 publiekscomputers. Iedere pc is uitgerust met een kaartlezer. Via deze pc’s kan je in de bibliotheek printen. Je kan ook scans en kopieën maken aan het kopieerapparaat.

22.
De printer en kopieermachine is er om zelf te printen en/of kopiëren.

23.
Bezoekers dienen zich niet aanstootgevend of hinderlijk te gedragen.

24.
Roken en eten in de bibliotheek is verboden. Huisdieren worden niet toegelaten m.u.v. geleidehonden.

25.
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor in de bibliotheekmaterialen achtergelaten materialen/eigendommen van de lener of derden.

26.
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor spullen die bezoekers van de bibliotheek in de bibliotheek achterlaten.

27.
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken, zich openbarend gedurende de uitleentermijn, en evenmin voor schade aan lener, derden of goederen, ontstaan door, respectievelijk ten gevolge van enig gebruik van het geleende.

28.
Bezoekers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het overbrengen van een computervirus op systemen van de bibliotheek.

29.
Wie schade veroorzaakt aan gebouw of computersysteem, wordt aansprakelijk gesteld voor de kosten daarvan.

30.
De bibliothecaris is bevoegd, tijdelijk of voorgoed, het recht tot lenen in te trekken of de toegang tot de bibliotheek te verbieden in geval:

  • personen voor gebruikers of personeel hinderlijk zijn
  • personen in strijd handelen met de bepalingen van dit reglement
  • personen schade toebrengen aan gebouw en/of materiaal.

Slotbepalingen

31.
Dit reglement wordt aan de lener overhandigd bij inschrijving. Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement.

32.
Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Het Gebruikersreglement van Bib Kalmthout is goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2020.