Uitleenvoorwaarden

1.
Alle gebouwen van de openbare bibliotheek van Kalmthout zijn open en vrij toegankelijk voor iedereen, en staan ten dienste van de ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de bevolking.

Adressen en openingsuren

2.
De adressen en openingsuren worden afzonderlijk vermeld. Op zon- en feestdagen is de bibliotheek gesloten.

3.
In afwijking van de vastgestelde openingstijden kan de bibliothecaris de bibliotheek geheel of gedeeltelijk sluiten op van te voren bekend te maken dagen en uren.

Inschrijven

4.
Om materiaal te kunnen lenen dient men zich in te schrijven als lener van de bibliotheek en krijgt men een lenerspas of maakt men gebruik van de elektronische identiteitskaart. Hiervoor is een inschrijvingsgeld nodig (zie tarieven).

5.
Inschrijven kan alleen geschieden door middel van een door de bibliotheek erkend identiteitsbewijs.

6.
Men is verplicht adreswijzigingen direct door te geven aan de bibliotheek.

Lenerspas

7.
De lenerspas is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar aan derden, en blijft eigendom van de bibliotheek. De lenerspas is één jaar geldig vanaf het moment van afgifte, en kan verlengd worden.

8.
De lener is aansprakelijk voor de financiële gevolgen indien de lenerspas door derden wordt gebruikt. Bij vermissing van de lenerspas dient de lener dan ook onverwijld aangifte te doen, zodat de bibliotheek maatregelen kan nemen om verder misbruik tegen te gaan.

9.
Bij vermissing kan een nieuwe lenerspas worden aangevraagd. Een nieuwe duplicaatpas kan tegen betaling verkregen worden (zie tarieven).

Uitlenen

10.
De uitleenvoorwaarden (aantal materialen, uitleentermijn, eventueel leengeld) zijn opgenomen in het overzicht van de tarieven. De bibliothecaris behoudt zich het recht voor om afwijkende uitleenregels te hanteren.

Verlengen

11.
Verlenging van de uitleentermijn met maximum eenzelfde periode is mogelijk voor boeken en tijdschriften indien het gewenste niet door een andere lener is gereserveerd.

12.
Afhankelijk van de manier van verlengen ontstaan administratiekosten (zie tarieven).

Te laat terugbrengen

13.
Bij te laat terugbezorgen is boetegeld verschuldigd (zie tarieven). Bij overschrijding van de uitleentermijn worden rappels verstuurd en administratiekosten in rekening gebracht. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de lener.

Verlies en beschadiging

14.
Het is de lener niet toegestaan materiaal van de bibliotheek aan derden door te geven.

15.
De lener is aansprakelijk voor het geleende materiaal. Beschadiging en verlies moeten direct worden gemeld. Het materiaal dient op doeltreffende wijze te worden beschermd en - in dezelfde staat als verkregen  - terugbezorgd. Voor beschadiging en verlies van materiaal wordt de lener een schadevergoeding in rekening gebracht (zie tarieven).

16.
Wanneer geleend materiaal niet wordt terugbezorgd kan de bibliotheek een vordering tot teruggave en/of schadevergoeding instellen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de lener.

17.
Indien schadevergoedingen of andere schulden niet worden voldaan, kan het recht op lenen met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

18.
Leners die bij herhaling geleend materiaal beschadigd terugbezorgen of die herhaaldelijk bij het terugbezorgen van materiaal of betalen van schulden moeilijkheden veroorzaken, kunnen tijdelijk of voorgoed door de bibliothecaris van het lenen van materiaal worden uitgesloten.

Reserveren

19.
Het reserveren van materiaal is mogelijk (zie tarieven). De lener krijgt bericht als het gewenste ter beschikking staat.

20.
Het is mogelijk materiaal aan te vragen uit andere bibliotheken. De kosten vallen ten laste van de lener (zie tarieven).

21.
Het is mogelijk aanvragen in te dienen voor aanschaf van materialen door de bibliotheek.

Informatie en begeleiding

22.
De bezoeker van de bibliotheek kan voor informatie, begeleiding en andere hulp in de mate van het mogelijke beroep doen op het personeel.

Huisregels

23.
Voor leden van de bibliotheek staan computers ter beschikking voor het gebruik van internet, het raadplegen van voorgeselecteerde databanken en kantoorsoftware.

24.
Voor leden van de bibliotheek staat een printer en kopieermachine voor zelf kopiëren ter beschikking.

25.
Bezoekers dienen zich niet aanstootgevend of hinderlijk te gedragen.

26.
Roken en eten is niet toegestaan, evenmin als het gebruik van dranken  aan computers van de bibliotheek. Huisdieren worden niet toegelaten.

27.
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor in de bibliotheekmaterialen achtergelaten materialen/eigendommen van de lener of derden.

28.
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor goederen die bezoekers van de bibliotheek in de bibliotheek achterlaten.

29.
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken, zich openbarend gedurende de uitleentermijn, en evenmin voor schade aan lener, derden of goederen, ontstaan door, respectievelijk ten gevolge van enig gebruik van het geleende.

30.
Bezoekers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het overbrengen van een computervirus op systemen van de bibliotheek.

31.
Wie schade veroorzaakt aan gebouw of computersysteem, wordt aansprakelijk gesteld voor de kosten daarvan.

32.
De bibliothecaris is bevoegd, tijdelijk of voorgoed, het recht tot lenen in te trekken of de toegang tot de bibliotheek te verbieden in geval:

  • personen voor gebruikers of personeel hinderlijk zijn
  • personen in strijd handelen met de bepalingen van dit reglement
  • personen schade toebrengen aan gebouw en/of materiaal.

Slotbepalingen

33.
Dit dienstreglement wordt aan de lener overhandigd bij inschrijving. Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement.

34.
Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Het Gebruikersreglement van Bib Kalmthout is goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2011